Kullanım Şartları ve Sözleşme

Ege Çiftliği E-Ticaret Web sitesi Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu web sitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), Çetin Zeytincilik Gıda San.Tic.Ltd.Şti. ile web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, kullanıcının web sitesini kullanmasına yönelik olarak ve web sitesinin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, web sitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Alıcı: Web sitesinde sunulan Hizmetleri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

Ege Çiftliği : Çetin Zeytincilik Gıda San.Tic.Ltd.Şti

Ege Çiftliği (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Ege Çiftliği tarafından, Web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: Web sitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Web sitesi'nde sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Alıcılar Web sitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.

Ürün: Web sitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Web sitesi: www.egeciftligi.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Web sitesi’ni ifade eder.

 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Web sitesi'nde sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Web sitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Ege Çiftliği tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Web sitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Ege Çiftliği tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Üyelik, Web sitesi'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Web sitesi'ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Ege Çiftliği tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Web sitesi'ne üye olabilmek için, reşit olmak ve Ege Çiftliği tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Ege Çiftliği tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Web sitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Web sitesi'nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Web sitesi'ndeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Web sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.

Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Ege Çiftliği'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Ege Çiftliği'nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı'ların Ege Çiftliği tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Ege Çiftliği'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı'lar, Web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ege Çiftliği, Kullanıcı'lar tarafından Ege Çiftliği'ne iletilen veya Web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, Ege Çiftliği'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Ege Çiftliği'nin sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Web sitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Ege Çiftliği ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Ege Çiftliği ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ege Çiftliği, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Web sitesi'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Ege Çiftliği'nin, Ege Çiftliği çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Ege Çiftliği, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Kullanıcılar Web sitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Web sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Ege Çiftliği'nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Ege Çiftliği'nin Hak ve Yükümlülükleri

Ege Çiftliği, Web sitesi'nde sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Ege Çiftliği, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Ege Çiftliği’nin Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. Ege Çiftliği tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

Ege Çiftliği, Web sitesi üzerinden, Ege Çiftliği'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Ege Çiftliği tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web sitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Ege Çiftliği'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Ege Çiftliği, Web sitesi'nde sağlanan Hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

Ege Çiftliği, Kullanıcılar arasında Web sitesi üzerinden gerçekleşen ve Web sitesi'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Web sitesi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Ege Çiftliği tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Ege Çiftliği ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Ege Çiftliği Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Gizlilik Hükümleri

Ege Çiftliği, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu Web sitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Ege Çiftliği, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı'lar, Web sitesi üzerinden sunulan Ege Çiftliği Hizmetlerini, Ege Çiftliği bilgilerini ve Ege Çiftliği'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Ege Çiftliği'nin Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ege Çiftliği'nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Ege Çiftliği'nin, Ege Çiftliği Hizmetleri, Ege Çiftliği bilgileri, Ege Çiftliği telif haklarına tabi çalışmalar, Ege Çiftliği ticari markaları, Ege Çiftliği ticari görünümü veya Web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar, Web sitesi üzerinde yer alan ve Ege Çiftliği'ne ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Sözleşme Değişiklikleri

Ege Çiftliği, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web sitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ege Çiftliği işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Ege Çiftliği’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Ege Çiftliği’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Web sitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Ege Çiftliği, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Web sitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Ege Çiftliği'nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Web sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

Web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.